Onderwijs


Volgende deadline voor het indienen van het portfolio: 10 november 2020

Studenten zonder diploma secundair onderwijs kunnen toch aan een bacheloropleiding beginnen als ze slagen voor het toelatingsonderzoek. Het toelatingsonderzoek gebeurt op dezelfde manier voor alle kandidaten binnen de AUGent.

Het is gratis en het kan slechts één keer per academiejaar doorlopen worden, ook over de associaties heen. Wie slaagt, krijgt een bewijs van toelating.

Het toelatingsonderzoek wordt geregeld door de Validerende Instantie. Om aan het toelatingsonderzoek te kunnen deelnemen, moet u voldoen aan de taalvoorwaarden en moet u 21 jaar zijn op 31 december van het eerstvolgende academiejaar.

Vluchtelingen en ontheemden kunnen ook deelnemen aan het toelatingsonderzoek als ze jonger zijn.

Een tweede uitzondering qua leeftijd wordt gemaakt voor kandidaat-virtuozen. Voor hen bestaat er een aangepaste procedure. Hun bewijs van toelating is alleen geldig binnen de specifieke kunstdiscipline en enkel binnen de AUGent.

Voor bepaalde opleidingen (o.a. “arts”, “tandarts”, “audiovisuele en beeldende kunst”, “muziek en podiumkunsten”) moet de kandidaat ook aan bijkomende toelatingsvoorwaarden voldoen. Hiervoor geldt de regelgeving van de instellingen van de AUGent.

ARTEVELDEHOGESCHOOL

Lien Ampe
Dienst Studieadvies
lien.ampe@arteveldehs.be
T: +32 (0)9 234 91 79

HoGent

Pascal Van Geit
Stafmedewerker
pascal.vangeit@hogent.be
T +32 (0)9 243 33 89

UGent

Sophie Decoene
Studiebegeleider
sophie.decoene@UGent.be
T: +32 (0)9 331 00 66

Howest

Els Gobbin
Studentenadministratie
toelating@howest.be
T: +32 (0)56 24 12 90

Het is aangewezen om uw portfolio persoonlijk te komen afgeven op ons secretariaat (Jozef Kluyskensstraat 29, 9000 Gent). U kunt hiertoe een afspraak maken tijdens de kantooruren via info@augent.be of 09 264 82 24.

Indien u dit wenst, is het eveneens mogelijk om uw portfolio met de post te versturen. Het meezenden van originele documenten moet uiteraard met de nodige voorzichtigheid gebeuren.

Daarnaast voorzien we de mogelijkheid om het portfolio digitaal in te dienen. Dit kan enkel in pdf-formaat via onderstaande indienmodule. We raden aan om zeker na te kijken of u een bevestigingsmail gekregen heeft en in geval van twijfel contact op te nemen met het secretariaat.

 

Toelatingsproef graduaatsopleidingen

Studenten zonder diploma secundair onderwijs kunnen eveneens aan een graduaatsopleiding beginnen als ze slagen voor de toelatingsproef graduaatsopleidingen.

Inschrijven kan via www.toelatingsonderzoek.be. Je kan er de gewenste datum en gewenste locatie selecteren.

Het maakt op zich ook niet uit op welke hogeschool je de toelatingsproef voor graduaatsopleidingen aflegt. De proef is vanaf mei 2020 Vlaanderenbreed dezelfde. Indien je slaagt voor de toelatingsproef, kan je met het bewijs van toelating in alle Vlaamse hogescholen inschrijven.

Op de website kan je ook informatie downloaden. Neem deze zeker grondig door voor het afleggen van de proef.

Voor studenten

Afstudeerbeurs

De 17de editie van de Afstudeerbeurs zal helaas niet kunnen doorgaan in 2020 wegens de corona maatregelen.

De volgende editie zal plaatsvinden op 30 maart 2021.

Meer informatie over de Afstudeerbeurs kunt u terugvinden op de website.

Heroriëntering

De AUGent wil sterk inzetten op een goede oriëntering. Als dan toch blijkt dat de studiekeuze niet de beste was, wil ze de studenten snel op het goede spoor zetten. Studenten die hun studies aan één van de instellingen van de AUGent stopzetten, krijgen het “bewijs van stopzetten van studies met het oog op heroriëntering”. Hiermee kunnen ze binnen hetzelfde academiejaar naar een andere instelling van de AUGent stappen zonder dat ze het vast gedeelte van het studiegeld (230 euro) opnieuw moeten betalen. Dit is enkel mogelijk als ze inschrijven met een diplomacontract of een creditcontract, niet met een examencontract.

Meer informatie via deze kanalen

Arteveldehogeschool

Dienst Studieadvies
STIP
Hoogpoort 15
9000 Gent
E-mail studieadvies

HoGent

Directie Onderwijs
Geraard de Duivelstraat 5
9000 Gent
E-mail studieadvies

Universiteit Gent

Afdeling Studieadvies
Ufo (1e verdieping)
St-Pietersnieuwstr. 33
9000 Gent
E-mail studieadvies

Internationalisation Award

De Associatie Universiteit Gent lanceert haar eigen Internationalisation Award

De gloednieuwe Ghent University Association Internationalisation Award heeft tot doel waardevolle internationale activiteiten of projecten van studenten van de associatiepartners te ondersteunen en de samenwerking tussen studenten van verschillende partnerinstellingen te bevorderen.

Komen in aanmerking voor een geldsom van € 2500: projecten waarbij studenten van minimum 2 associatiepartners betrokken zijn of projecten van studenten uit één instelling van de associatie maar waarbij een band is met minstens 2 associatiepartners (bijvoorbeeld via de projectpromotoren).

Het betreft activiteiten al dan niet in het kader van stages, bachelor- of masterproeven, of andere studie-activiteiten die een internationaal engagement van studenten beogen, het wereldburgerschap van studenten bevorderen of toepassing van verworven competenties in internationale context tot doel hebben.

Elke student of groep van studenten van de instellingen verbonden aan de AUGent kan deelnemen met een internationaal studentenproject dat in voorbereiding is en waarvan verwacht kan worden dat het opgestart en/of uitgevoerd wordt in de loop van het huidig en/of volgende kalenderjaar (2019 en 2020).

Dit jaar is de afsluitingsdatum voor inzendingen 30 september 2019.

Voor details kunt u terecht bij de internationaliseringsverantwoordelijken van de UGent, HOGENT, Arteveldehogeschool en Howest, of bij de AUGent.

Interne AUGent-mobiliteit

Ben je met een diplomacontract of als gast- of exchange student ingeschreven aan één van de AUGent-instellingen (Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen) dan kan je zonder bijkomend studiegeld keuzeopleidingsonderdelen volgen aan een andere AUGent-instelling.

Aan deze mogelijkheid zijn drie voorwaarden gekoppeld:
• de opleidingsonderdelen mogen niet voorkomen in één van de opleidingsprogramma’s van de zendende instelling
• de opleidingsonderdelen moeten als vervangend aanvaard worden door de zendende instelling. Wil je buiten het programma aan de andere instelling opleidingsonderdelen volgen, dan moet je dit doen in het kader van een bijkomend creditcontract.
• het akkoord van zowel de zendende als de ontvangende instelling.

Je dient de aanvraag in bij het aanspreekpunt van je eigen instelling (=zendende instelling), uiterlijk bij de start van het academiejaar (of 15 werkdagen vóór de start van het tweede semester voor die opleidingsonderdelen waarvoor nog geen aanvraag werd ingediend).
Ben je ingeschreven na de start van het academiejaar, dan moet je uiterlijk 15 werkdagen na je inschrijving de aanvraag indienen.

Relevante praktijkervaring (EVC)

Sinds meer dan tien jaar kunnen studenten hun traject meer individueel plannen en ook relevante praktijkervaring laten meetellen in het hoger onderwijs. Dit kan via de erkenning van “eerder verworven competenties” (EVC). Eerder verworven competenties zijn het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die zijn verworven door leerprocessen maar niet met een studiebewijs bekrachtigd zijn. Voorbeelden zijn ervaring die u heeft opgedaan op de werkplaats, in het verenigingsleven, via vrijwilligerswerk of door een tweetalige opvoeding. Om te onderzoeken of deze competenties erkend kunnen worden, werd een procedure ontwikkeld. Deze procedure is de verantwoordelijkheid van de AUGent. Voor de uitvoering ervan wordt gebruik gemaakt van de expertise van de partnerinstellingen.

In deze gids vindt u welke stappen u kunt ondernemen om uw competenties te laten erkennen en waaruit de EVC-procedure bestaat.
In this RPAC guide you can check the steps you have to take to obtain recognition of previously acquired competencies.

Meer informatie via deze contactpersonen

Arteveldehogeschool

Veerle Vanoverberghe
Verantwoordelijke trajectcoaching
E: veerle.vanoverberghe@arteveldehs.be
T: 09 234 90 35

HoGent

Pascal Van Geit
Stafmedewerker Studentenaangelegenheden
E: evc@hogent.be
T: 09 243 33 89

Howest

Alina Koroleva
EVC-begeleider

E: evc@howest.be
T: 056 24 12 90

Universiteit Gent

Sophie Decoene
EVC-begeleider

E: sophie.decoene@UGent.be
T: 09 331 00 66

Voor docenten
Seminaries onderwijskunde

Ben je geïnteresseerd in actuele onderwijskundige thema’s in het hoger onderwijs? Wil je geïnspireerd worden door een praktijkvoorbeeld van een collega? Wil je ideeën aftoetsen en netwerken met lesgevers binnen de AUGent? Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden de partnerinstellingen van de Associatie Universiteit Gent ook in 2020-2021 een boeiend ‘Seminarie Onderwijskunde’. Dit academiejaar zal opnieuw ingezet worden op een boeiend live event met als locatie de Zebrastraat (Gent) met een keynotespreker, workshops/sessies, netwerkmogelijkheden én lunch. Deelname is gratis voor medewerkers van de AUGent, externen betalen €55 (inclusief lunch).

Thema: Doordacht digitaal. Dromen, durven en doen!

Hoewel het thema “Doordacht digitaal. Dromen, durven en doen!” bijzonder actueel is en jullie allen meer dan ooit op verschillende manieren met diverse facetten van digitaal onderwijs in aanraking komen mede door de Coronaproblematiek, noopt dat laatste ons tot het uitstellen van het live event tot 2021. We houden jullie verder op de hoogte.

Hoe zetten we didactisch doordacht digitale leermiddelen in? Welke ervaringen en lessons learned zijn er over het integreren van online leren in het hoger onderwijs? De keynotespreker en lesgevers binnen de AUGent reiken tools en methodieken aan en belichten implicaties voor de onderwijspraktijk van het hoger onderwijs.

Tijdens de workshops kan je proeven van hun stimulerende en digitaal krachtige onderwijspraktijk. Via de netwerkmomenten deel je jouw praktijk en vragen verder met peers.

  • Datum: verplaatst naar 2021
  • Tijdstip: 8u30 – 13u15
  • Locatie: Zebrastraat (Zebrastraat 32, 9000 Gent)

Meer informatie over het programma en de mogelijkheid tot inschrijven volgt later. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Contactgegevens
Voor opleidingen
Associatiefonds Postgraduaatsopleidingen en Levenslang opleiden/vormen

Om de samenwerking tussen de 4 partnerinstellingen verder te stimuleren en om hun terechte ambitie tot het uitbouwen van een breed en kwalitatief aanbod van levenslang opleiden/vormen op hogeronderwijsniveau (EQF/VKR 5-6-7) gestalte te geven, creëerde de AUGent een Associatiefonds Postgraduaatsopleidingen en Levenslang opleiden/vormen (APL).

Het doel van het APL is het ondersteunen van de opleidingen en vakgroepen die betrokken zijn in een structurele en duurzame onderwijssamenwerking op vlak van postgraduaatsopleidingen en andere initiatieven die kaderen in levenslang opleiden en vormen. Initiatieven waarbij minstens 3 associatiepartners betrokken zijn, komen prioritair in aanmerking voor ondersteuning via het APL.
Jaarlijks wordt een maximumbudget voorzien van 15.000 euro. Per academiejaar kunnen 2 projecten worden ondersteund.

De eerstvolgende deadline is 1 november 2020.
Het reglement en het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.