Diversiteit


De AUGent wil op vlak van diversiteit een voorbeeld en een inspiratiebron zijn. Ieder mens is immers uniek. De AUGent erkent, waardeert en benut de verschillen. De AUGent is daarom onder meer actief betrokken bij het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs. De AUGent coördineert ook de Rolmodellenwerking.

Binnen de werking van de AUGent hebben we ook enkele belangrijke tools tot het verbeteren van de toegangsmogelijkheden en het optimaliseren van het leertraject. Het toelatingsonderzoek is er voor studenten die niet voldoen aan de traditionele toelatingsvoorwaarden. EVC biedt mogelijkheden voor studenten met relevante praktijkervaring.

Voor de AUGent betekent een actief diversiteitsbeleid het erkennen, herkennen en benutten van de unieke kwaliteiten en eigenschappen van alle studenten en personeelsleden en het bieden van mogelijkheden om die succesvol in te schakelen en te laten renderen. De AUGent wil alle competenties optimaal aan bod laten komen en verder ontwikkelen door bewust een structureel, inclusief diversiteitsbeleid te voeren.

De instroom, doorstroom en uitstroom van elke individuele student is voor de AUGent een bijzonder belangrijk thema. Daarbij hebben we op elk moment aandacht voor studenten uit de ondervertegenwoordigde groepen. De AUGent is er immers van overtuigd dat de studentenpopulatie een weerspiegeling moet zijn van de maatschappij.

Het is alvast een hedendaagse noodzaak om constructief te kunnen omgaan met de superdiversiteit van de samenleving. Daarnaast is elk talent van belang. Van het onderwijs verwacht de samenleving dat meer hoger opgeleiden worden afgeleverd met het oog op de realisatie van de “kennismaatschappij”.

We willen binnen onze partnerinstellingen aan elke student kansen bieden om zich maximaal te ontplooien. Onze medewerkers hebben daarbij aandacht voor pedagogisch-didactische struikelblokken die studenten zouden kunnen hinderen. Deze komen voort uit een wisselwerking tussen persoonskenmerken, de sociale omgeving en de onderwijsomgeving, en kunnen te maken hebben met socio-economische status, taalvaardigheden en andere startcompetenties, functiebeperking, gender of interculturaliteit.

Via het “universeel ontwerp” streven de AUGent-instellingen naar een toegankelijke onderwijscontext en dienstverlening waarbij alle studenten kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. Dit wordt gecombineerd met een dynamische benadering gericht op het wegwerken van specifieke belemmeringen die voortvloeien uit de wisselwerking tussen omgevings- en diversiteitskenmerken. Ondanks het streven naar een inclusief beleid, kunnen specifieke kenmerken van personen of doelgroepen om aanvullende maatregelen vragen.

De AUGent-instellingen willen studenten ondersteunen bij het (waar)maken van een adequate en gemotiveerde studiekeuze op basis van een realistische inschatting van de eigen competenties, talenten en interesses enerzijds, en van de verwachte en beoogde competenties van de verschillende opleidingen anderzijds.

Wil jij rolmodel worden? Bekijk hier waarom!